Obchodní podmínky - www.skolameditace.cz

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetových vzdělávacích online produktů "Online produkt" (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.skolameditace.cz

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Ing. Kateřina Škorničková
Vrbová 1294
25092 Šestajovice
Telefon: 603417898
IČ: 74768611

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na stránkách http://www.skolameditace.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.skolameditace.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.skolameditace.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.skolameditace.cz/ najdete konečnou cenu produktu. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY

s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

b) Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Kateřiny Škorničkové
  2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c) Forma platby:

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://www.skolameditace.cz/), budou zaslány spolu s produktem, po uhrazení částky.

V. Opakované platby

a) Opakovaná platba - Měsíční členství v Klubu Školy meditace
V případě, že předmětem koupě je "Měsíční členství v KLubu Školy meditace" s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství v Klubu Školy meditace. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

b) Opakovaná platba - Půlroční členství v Klubu Školy meditace
V případě, že předmětem koupě je "Půlorční členství v v Klubu Školy meditace" s pravidelným půlročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments) nebo může zvolit platbu bankovním převodem. Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře a zvolením varianty platby platební kartou Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 183 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

c) Opakovaná platba - Roční členství v Klubu Školy meditace
V případě, že předmětem koupě je "Roční členství v Klubu Školy meditace" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments) nebo může zvolit platbu bankovním převodem. Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře a zvolením varianty platby platební kartou Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

d) Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

Údaje platební karty lze změnit tak, že si zákazník ukončí opakované platby oznámením na e-mail prodávajícího. V případě, že by byla zákazníku strhávána platba i poté, co požádal o ukončení, je zákazník povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího.

V případě opakovaných plateb klient souhlasí s uložením platebních údajů karty na straně platební brány GoPay (s údaji platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 - jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

e) Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby
Členství v Klubu Školy meditace může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese katka@skolameditace.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

VI. Záruka spokojenosti

a) Za "Online produkt" fyzická osoba podnikatel Kateřina Škorničková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů.

b) Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: katka@skolameditace.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

c)  "Online produkt" si klade za cíl, aby opravdu pomohl všem, kteří si jej zakoupí.

VII. Reklamace

a) V případě reklamace se prosím obraťte na email katka@skolameditace.cz.

VIII. Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

IX. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Zásady zpracování a ochrany osobních údajů najdete ZDE

X. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.skolameditace.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.skolameditace.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.